Małopolskie Centrum Ekologiczne

+48 533 308 413 mce@mce.net.pl

Realizowane projekty

 

 Projekt Wdrożenie technologii dopalania w palnikach i kotłach MCE

Celem głównym realizacji inwestycji technologicznej pt. „Wdrożenie technologii dopalania w palnikach i kotłach MCE” jest wzrost konkurencyjności firmy MCE poprzez zwiększenie aktywności przedsiębiorstwa w zakresie prowadzenia działalności inwestycyjnej.

Kwota kwalifikowana: 1 519 000,00 PLN

Kwota dofinansowania: 835 450,00 PLN

Okres realizacji: od 01.04.2017r. do 30.06.2018r.

W ramach projektu Wnioskodawca zakupi następujące środki trwałe: Wycinarkę laserową, Hydrauliczną prasę krawędziową, Tokarkę konwencjonalną.

Projekt realizowany w ramach Działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R; Poddziałania 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

 


 


Projekt Prace badawczo – rozwojowe dotyczące nowego typu kotła peletowego posiadającego samoczynny układ odpopielania i czyszczenia, z możliwością zdalnego sterowania

 

Celem głównym projektu pt. Prace badawczo – rozwojowe dotyczące nowego typu kotła peletowego posiadającego samoczynny układ odpopielania i czyszczenia, z możliwością zdalnego sterowania jest przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, których przedmiotem jest kocioł peletowy posiadający samoczynny układ odpopielania i czyszczenia, z możliwością zdalnego sterowania.

Projekt składa się z 3 etapów:

1) Przeprowadzenie szeregu symulacji, których wynikiem będzie potwierdzenie zasadności kształtu i funkcjonalności kotła.

2) zbudowane zostanie stanowisko badawcze, które umożliwi weryfikację założeń konstrukcyjnych w środowisku zbliżonym do naturalnego.

3) Budowa kotła i przetestowanie go w warunkach naturalnych w celu weryfikacji całości założeń konstrukcyjnych i eksploatacyjnych urządzenia w warunkach naturalnych.

Rezultatem projektu będzie wersja demonstracyjna urządzenia.

 

Kwota kwalifikowana: 292 406,20 PLN

 

Kwota dofinansowania: 201 133,60PLN

 

Okres realizacji: od 01.09.2017r. do 30.04.2019r.

 

Projekt realizowany w ramach Działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020